Jämställdhetsplan

Walking Talking arbetar löpande med att motverka diskriminering och att främja lika behandling med hänsyn tagen till de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Vänligen ta reda på mer här.