Introduktion till Walking Talking Leadership

I denna introduktion går vi igenom mål och metod för utbildningen, ger en bakgrund till Walking Talking Process och förklarar hur den kan hjälpa dig som ledare.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att du på ett empatiskt och nyfiket sätt ska kunna leda dina medarbetare i promenadsamtal för att utvecklas tillsammans. Få praktiska verktyg för att göra effektiva och framgångsrika one-on-ones under promenad.  Att promenaden blir en självklar del i ditt ledarskap och du tränar din förmåga att lyssna, få medarbetare att känna sig hörda och bekräftade, vilket motiverar och stärker känslan av sammanhang och ökar deras engagemang.

Metod

Lektioner, studiefrågor, träningspromenader

Metodiken är en cirkel av följande:

  • Teori och information
  • Begrunda, reflektera, formulera
  • Härma, prova och öva

Utbildningen är uppbyggd i ett antal moduler. Varje modul innehåller lektioner, studiefrågor och träningspromenad inklusive reflektionsövning. Lektionerna har en informationsdel, studiefrågor och en uppgift att arbeta med för reflektion och ökad förståelse.

Inlämningsuppgifter och personlig handledning

Du får möjlighet att lämna in uppgiften i den digitala plattformen och din utbildningsledare följer och stöttar dig genom din process. När behov finns kan både du och din utbildningsledare ta initiativ till personlig kontakt, för närmare diskussion, under promenad.

Prata av dig till någon som verkligen lyssnar

Du kommer själv att få träna att leda med promenader under utbildningen och få chansen att själv prata av dig, reflektera i egentid över promenader med en Certifierad Walking Talking Trainer.

Ledarens utmaningar på arbetsplatsen

Förena organisationens mål med att vara en inspirerande ledare

Ledarrollen bär med sig en hel del förväntningar. Anledningen till att du är i en ledarroll skiljer sig säkert från varför någon annan har rollen. Kanske har du blivit tillfrågad om att ta chefsuppdraget i en grupp du tidigare varit en del av, eller så kliver du in i en som ledare för en ny grupp människor. Någon har tagit sig an rollen för att det förväntas av dem, medan någon annan har haft siktet på rollen och strävat efter att komma dit. Någon kanske har haft en bra ledare och blivit inspirerad, andra har en plan om hur de vill utveckla sin karriär. Det finns många typer av chefsroller, teamledare och coacher. Gemensamt är uppgiften att förena organisationens mål med att vara en inspirerande ledare som motiverar och engagerar sina medarbetare. Därtill kommer en hel del ansvar som åläggs ledaren reglerat i lagen inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn

Eftersom chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren i den dagliga verksamheten ligger en stor del av arbetsmiljöarbetet i chefens löpande arbete.  Men faktum är att ledarskapet i sig anses, i flera sammanhang, som den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn och listas som en av de mest kostsamma dolda farorna på arbetsplatsen av Arbetsmiljöverket. Ledaren kan alltså ha en stor påverkan på medarbetarnas hälsoutveckling samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

“Vissa bara har det”

Det finns en mängd ledarskapsutbildningar som fokuserar på de viktigaste aspekterna av ledarskapet och på senare tid har ett samtal om det moderna värderingsstyrda ledarskapet fått mer plats.  Samtidigt har det länge saknats en diskussion om vad som verkligen krävs för att vara en väl fungerande ledare. Kanske har du sett annonser där företag söker efter ledare och listar att den de ska anställa ska kunna och ha insikt i det jobb som det teamet de ska leda har, men inga krav ställs på faktiska ledarskapserfarenheter. Det kan efterfrågas erfarenhet av personalansvar, men egentligen inte så mycket kring den faktiska förmågan att leda. Det kan vara lite av ett mysterium hur någon blir en bra ledare.  En del säger att “vissa bara har det” och har man inte “det” är det svårt att lära sig. Det skapar en stress och kan kännas som man inte räcker till, speciellt som man kanske inte alltid får det stöd man förväntat sig.

Medla i konflikter och stötta vid personliga utmaningar

Att leda en grupp människor handlar inte bara om att få ihop en planering, se till att det finns resurser, en budget eller att hålla en deadline. Det kan betyda att du måste medla i en konflikt på jobbet eller stötta en medarbetare som går igenom något tufft hemma. Om jobbet blivit ditt på grund av att du är duktig på det jobb ditt team gör och inte på att du har förutsättningar och ledarskapserfarenheter kan det kännas extra tungt.

En stor uppgift

Som ledare förväntas man vara domare, coach, psykolog och medarbetare på en och samma gång. Det kan kännas som en väldigt stor uppgift.  Som ledare blir du osäker och kanske har du en medarbetare i teamet som inte vill bli coachade eller vill lyssna på råd från någon som är yngre, äldre eller har varit en tidigare kollega. 

Att komma med lösningar sänker engagemanget

Den naturliga impulser för de flesta i en sådan situation blir att  presentera lösningar på problemen utan att ta sig tid att lyssna. Kanske är det till och med det enda du förmår. Att klara av att lyssna till någon är för många en stor och svår uppgift. Särskilt med egna utmaningar som hela tiden ligger parallellt med att motivera, engagera och inspirera medarbetarna – som att själv leverera operativt, rekrytera, sammanställa rapporter till din ledning, delta och bidra strategiskt i ledningsgruppsarbete och kanske vara ett ansikte utåt.  Men det har visat sig att just detta, att leverera lösningar, i stället för att verkligen höra vad någon berättar, kan sänka medarbetares engagemang och i längden känsla för sammanhang.

Helt nya typer av krav på chefer

I och med att arbetsmarknaden började anställa Millennials, personer födda mellan c:a 1980 – 2000 (det finns lite olika definitioner) hände något som inte tidigare hänt i det moderna näringslivet. Ganska snabbt blev denna kategori anställda kallade “besvärliga” och opålitliga då de ställer nya typer av krav och inte har problem att byta jobb om de inte känner sig sedda och uppskattade. Det här skiftet i medarbetarkåren har visat sig ställa helt nya typer av krav på chefer. Därför har samtal om det värderingsstyrda och coachande ledarskapet vuxit fram. Idag behöver du som ledare vara tydlig i vem du är, dina värderingar och hur det samspelar med företagets värderingar och syfte. Du behöver också klara av att verkligen lyssna. Det kräver en annan typ av planering för att få medarbetaren att känna sig sedd, hörd och lyssnad till och uppleva en känsla av sammanhang. Walking Talking har en metod som hjälper dig att  vara den ledare du behöver vara. Samtidigt som du jobbar förebyggande med psykisk och fysisk arbetsmiljö genom promenader får du medarbetaren att känna sig hörd och skapar rum för reflektion och samsyn.

En ny metod som hjälper ledaren

Med Walking Talking Process (WTP) har Walking Talking tagit delar från två beprövade metoder Motiverande samtal (MI) och Känsla av Sammanhang (KASAM) som tillsammans med promenaden  skapar en ny metod som hjälper ledaren.

Teorierna bakom Walking Talking Process

Walking Talking har utbildat Walking Talking Trainers i över ett års tid i metoden som utvecklats för att ta vara på det faktum att lyssnandet är en bristvara och att promenader stärker människor både fysiskt och psykiskt. När en människa får uttrycka sina tankar, utmaningar och känslor i ord mår de bättre och har lättare att se prioriteringar, lättare att hantera och välja känslor. De tränas i att se situationen från flera perspektiv och finner lösningar och insikter om nästa steg. Modellen är utvecklad med evidensbaserade vetenskapliga teorier som grund, bland annat Motiverande samtal (MI) och Känsla av sammanhang (KASAM).

Den här utbildningen är utvecklad för dig som ledare att kunna ta del av Walking Talking-modellen, själv växa som ledare och ges konkreta metoder och verktyg som stödjer dig i din ledarroll.

Används brett i förändringsarbete

Motiverande samtal(MI) är en samtalsmetodik som används för behandling, stöttning och motivation till beteendeförändring. Från början användes metoden för att behandla alkoholrelaterade problem men idag används den brett som förändringsmetod inom flera områden.  Metoden bygger på att inför klienten visa empati och stärka klienten i sitt arbete mot förändring och minska motståndet att förändra då klienten visar motstridiga känslor, identifierar sitt problem, är beredd att förändra och känner viljan att bli motiverad.  Det viktigaste i processen är att vara lyhörd och bekräftande för att kunna inspirera klienten framåt.

Följ medarbetarens resonemang och ge bättre stöd

Kopplat till MI finns forskning om människans olika faser som man går igenom för att komma till förändring, Stages of change (SOC) och den forskningen säger att en person går igenom fem faser på väg till ett beslut och de kallas, före begrundan, begrundan, beslut/ förberedelse, handling och stabilisering. Kunskap kring dessa steg hjälper dig att följa medarbetarens resonemang, process och ge ett bättre stöd.

Vad är det då som gör att vi behåller hälsan?

KASAM eller ”känsla av sammanhang” och hur den påverkar vår livskvalitet genom begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet myntades av Aaron Antonovsky. Grunden i detta tänkande utgår från vad det är som gör att vi behåller hälsan eller till och med kan förbättra den. Forskning har bland annat gjorts på överlevande från Andra Världskrigets förintelseläger. Slutsatsen är  att det kan vara livsavgörande för människor att ha ett syfte och sammanhang.

KASAM bygger på tre huvudprinciper:

Begriplighet handlar om att vi genom att förstå oss på omvärlden och oss själva, finner struktur och kan förutse och förstå vad som händer.

Hanterbarhet handlar om att vi har tillgång till den hjälp vi behöver för att kunna anpassa oss till de situationer som uppkommer. Denna punkt är kopplad till stress.

Meningsfullhet innebär att vår sysselsättning engagerar, gör oss tillfredsställda och ger oss en utmaning värd att utföra.

Walking Talking Leadership

Som ledare är man inte en supermänniska och det är precis lika viktigt att man som ledare får återhämtning under sina arbetsdagar. Här fungerar promenaden med medarbetaren en chans till återhämtning för kroppen. Det aktiva lyssnandet ger i sig inte en paus för hjärnan, men man får ett fokus som man normalt sett inte har och genom att spegla och sammanfatta får man förhoppningsvis en förståelse för sin medarbetare som man inte hade innan, vilket i sin tur kan ge ett lugn och fokus på vad denne behöver för att trivas och utvecklas på arbetsplatsen. 

Lyssna med stora öron kan vara svårt, att inte avbryta med goda råd eller egna berättelser.

De allra flesta människor tycker det är svårt att lyssna till punkt, eller att inte själv ge råd eller berätta något som liknar det man just hört. Därför är det viktigt att man tränar på detta för att bli duktig på att lyssna aktivt och empatiskt. Under en promenad upplever några att det är lättare och några att det är svårare att hålla reda på sitt lyssnande men det är oavsett vilket viktigt att träna på att lyssna, spegla och reflektera, så man har möjlighet att tygla sina impulser att komma med goda råd till den som pratar.

Välkommen till Walking Talking Leadership, en utbildning för ledare med målet att man på ett empatiskt och nyfiket sätt ska kunna leda sina medarbetare i promenadsamtal för att utveckla dem, sig själv och i förlängningen organisationen.

Promenaden

Promenadens syfte

I detta avsnitt går vi igenom varför promenaden gör gott för kroppen och hjärnan och hur den kan bli ett forum för dig och dina medarbetare.

Puls och nya perspektiv

Syftet med varje promenad är att få igång puls och ta sig ut på stigar som ger förändrat perspektiv och nya synsätt. När pulsen höjs och musklerna börjar arbeta kommer kroppen och sinnet igång. Att promenera så lite som 21 minuter om dagen kan ge stora hälsofördelar. Det sänker risken för hjärtsjukdomar med 30%. Att promenera ger bättre sömn, minskar stress, sänker högt blodtryck och du får ett bättre humör.

Listan kan göras längre med fördelar. Det bästa är att alla kan ta en promenad och det krävs ingen speciell utrustning eller lokal!

Minnescentrum krymper varje år - promenaden motverkar

Hjärnan, speciellt Hippocampus där minnescentrum sitter, krymper med 1-2% varje år. Men promenaden motverkar detta. Promenader kan till och med få hjärnan av växa och skapa nya kopplingar. Det i sin tur gör att man blir mer kreativ. I studien från Stanford University “Give your ideas some legs: effects of walking on creative thinking” kom de fram till att resultatet blev upp till 60% bättre på olika kreativa tester när man testade dem under en promenad. Framförallt rörde det sig om tester där man skulle brainstorma och komma fram till nya lösningar på problem. Undersökningen konstaterade också att det inte spelar någon roll var man promenerar, bara man rör på sig. Effekten höll också i sig efter promenaden och håller i sig i några timmar.

Öga mot öga med ett farligt djur - konstant

Stress under korta stunder är bra, det får oss att fokusera och prestera. När vi levde som jägare och samlare var det livsnödvändigt med stress för att kunna jaga och överleva farliga situationer. Men stressen vi upplevde då, när vi t ex stod öga mot öga med ett farligt djur löste sig snabbt, antingen sprang vi därifrån eller så blev vi uppätna. I vårt moderna samhälle kan stress vara konstant och det skapar processer i hjärnan som skapar mer stress och plötsligt är vi i en ond cirkel med stress som blir värre. Hormonet kortisol, som utsöndras vid bland annat stress, är i det närmaste livsfarligt för hippocampus  som reagerar med att minska i storlek, vilket betyder att man får märkbart sämre minne.

Träning hjälper att lugna hjärnan

Träning ökar kortisol- nivån i kroppen under själva träningspasset, men magin ligger i att kortisolhalten sjunker till en lägre nivå än innan träningspasset när man är klar. Forskning visar till och med att ett enda pass lugnar ner hjärnan och att träning är bra oavsett vilken fysisk form man är i.

Minskar stress och frigör tankebanor

Promenaden är alltså bra för att både minska stress och för att öka kreativitet. Faktum är att regelbundna promenader bidrar till så mycket mer där bättre sömn, sänkt risk för hjärt och kärlsjukdomar är ett par till exempel. Endorfiner utsöndras och omgivningen stimulerar ytterligare att frigöra tidigare låsta tankebanor. Genom att tillsammans få upp ett bra gångtempo så etableras relationen steg för steg,  sida vid sida.

Förebygg sjukfrånvaro

Fin på papper - svår att efterleva

Arbetsgivaren har ett stort ansvar när det kommer till systematiskt arbetsmiljöarbete och medarbetarnas hälsa. Många företag gör planer för att snabbt få tillbaka en anställd i arbete efter sjukskrivning. Det är inte lika många som har en plan för hur de ska förebygga välmående och undvika sjukfrånvaro. Och om den finns är det ofta en teknikalitet som ser fin ut på papper men som inte efterlevs i praktiken. 

51 % av anställda inte tycker att företaget tar hälsa på arbetsplatsen på allvar

Handen på hjärtat, hur många av dina medarbetare utnyttjar en friskvårdstimme regelbundet eller går till gymmet som ni har rabatt på? Och hur ofta peppar du dina medarbetare att ta en paus, röra på sig eller propsar på att verkligen fika tillsammans och själv tar dig tiden att medverka?

Faktum är att undersökningar visar att 51 % av anställda inte tycker att företaget tar hälsa på arbetsplatsen på allvar. Det kan till stor del grunda sig i att man som anställd förväntas vara tillgänglig dygnet runt och på semestrar och att ledare på arbetsplatsen inte uppmuntrar till pauser eller rörelse under arbetstid.

Uppmuntra och visa vägen

Genom att systematiskt och kontinuerligt planera in promenader med dina medarbetare där fokus är att medarbetaren får dela med sig av sina tankar slår du som ledare två flugor i en smäll. Du uppmuntrar och visar vägen när det kommer till rörelse och ger ett forum för att lyssna och ha dialog, något som hjälper den mentala hälsan genom att medarbetaren känner sig sedd och lyssnad på. I promenaden skapar du ett forum som ger din medarbetare möjlighet att tala, formulera sina tankar och funderingar och själv börja sin utveckling.

Anmälan till WT-Leadership

Kursanmälan är bindande, men vid förhinder kan man lämna över platsen till en kollega. I samband med anmälan samlar vi dina personuppgifter. Vi behandlar dem för att administrera kursen och kommunikationen inför, under och efter. Priset för utbildningen är 28 500 kr. exklusive moms, vilket faktureras efter utbildningsstart med betalningsvillkor om 10 dagar.