Vad är självledarskap

Självledarskap innebär att varje individ ansvarar för att lösa problem och slutföra sina uppgifter, oavsett vilken titel man har i företaget. Det kan låta nog så enkelt, men vissa organisationer bygger in en kontrollfunktion där chefen vill kontrollera att saker blir gjorda. Istället bör man lita till att varje medarbetare gör sina uppgifter och ber om hjälp när det behövs.

Det behöver komma uppifrån

Självledarskap är inte självklart och behöver genomsyra hela organisationen. Om chefer i alla led visar och premierar självledarskap sprider det sig och medarbetare kommer känna sig trygga i att ta initiativ och lösa problem.
Ledarens viktigaste uppgift blir att var tydlig med företagets mål och riktning, samt inom vilka ramar en medarbetare kan agera. Man kan också i början behöva hjälpa medarbetaren sätta sina egna mål och prioritera för att stötta självledarskapet. Tillsammans kan man löpande utvärdera vad som gått bra och vad man behöver utveckla för att nå organisationens mål långsiktigt.

Varför är det viktigt?

Rent konkret är det omöjligt för en chef att alltid ha kolla på alla sina anställda i detalj, det skapar bara stress och press och gör att medarbetare känner sig kontrollerade. Men när man pratar om och främjar ett självledande arbetssätt säkerställer man att varje medarbetare tar ansvar och löser problem som uppkommer i deras dagliga arbete. Det gör i sin tur att medarbetare känner att deras kompetens är viktig och det skapar utrymme för medarbetare att lösa frågor sinsemellan. Vips blir organisationen effektivare och produktivare.

Kategorier: blogg